Warunki korzystania z witryny

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, dostępnej pod adresem https://listam3u.com, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Lista M3U wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • używać materiałów w celach komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Lista M3U;
  • usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  • przenoszenie materiałów do innej osoby lub tworzenie kopii lustrzanych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Umożliwi to firmie Lista M3U zakończenie działalności w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu Twoje prawo do przeglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone przy pomocy Generatora Warunków korzystania z usługi i Generator polityki prywatności .

3. Zrzeczenie się

Wszystkie materiały w witrynie internetowej Lista M3U są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Lista M3U nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z tym neguje wszystkie inne gwarancje. Ponadto Lista M3U nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

Lista M3U lub jej dostawcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z używaniem lub niemożnością wykorzystania materiałów na stronie Lista M3U, nawet jeśli Lista M3U lub upoważniony przedstawiciel tej witryny zostali powiadomieni ustnie lub pisemne, o możliwości takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody, ograniczenia te mogą nie dotyczyć Ciebie.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się w witrynie internetowej Lista M3U mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Lista M3U nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w tej witrynie są dokładne, kompletne ani aktualne. Lista M3U może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Lista M3U nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Lista M3U nie sprawdziła wszystkich witryn połączonych z jej Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Lista M3U witryny. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Lista M3U może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na związanie aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Lista M3U będą podlegać prawu ca bez względu na przepisy kolizyjne.